Školenia: Ochrana osobných udajov

Školenie – Ochrana osobných udajov

Školenie z oblasti ochrany osobných údajov (resp. poučenie) je povinný vykonať každý prevádzkovateľ i sprostredkovateľ v zmysle európskeho nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho pod skratkou GDPR nariadenie.

Školenie realizujeme na mieru každej spoločnosti podľa jej potrieb. Spravidla je realizované priamo v priestoroch spoločnosti, čím sa eliminujú prestoje spôsobené presunom do externej vzdelávacej lokality. Ťažiskom školenia je stručné a prehľadné oboznámenie so samotným zákonom o ochrane osobných údajov, nasleduje ozrejmenie pravidiel vyplývajúcich z internej legislatívy spoločnosti (smernice, bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov, atď.) a v záverečnej časti sú popísané aktuálne bezpečnostné hrozby, s ktorými sa naši konzultanti stretávajú v praxi a odporúčaniami k bezpečnému správaniu sa užívateľov s cieľom naplniť legislatívne požiadavky ochrany osobných údajov.

Každá z preškolených osôb obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia.

Štruktúra školenia

  • európske nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

  • zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

  • pravidlá pre oprávnené osoby a zodpovedné osoby vyplývajúce z interných predpisov relevantných k ochrane osobných údajov (napr. bezpečnostná dokumentácia ochrany osobných údajov)

  • oboznámenie s aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami a spôsoboch ochrany

  • diskusia

Forma školenia

Školenie sa realizuje formou prezentácie, kde poslucháči môžu reagovať na prezentované oblasti a klásť otázky, čím je školenie dynamickejšie a pre poslucháčov zaujímavejšie (taktiež si viac zapamätajú).

Je možné dohodnúť modifikácie tohto školenia, napr. preveriť nadobudnuté znalosti účastníkov testom (ihneď alebo s časovým odstupom), vydať certifikát o absolvovan a pod.

Ďalšou formou školenia je možnosť použiť e-learning (s využitím systému DCIT, či po dohode aj systémom samotného klienta). Túto možnosť je možné využiť v prípadoch, kedy nie je možné zabezpečiť účasť všetkých osôb v danom termíne, prípadne má spoločnosť veľkú sieť dislokovaných pobočiek alebo kancelárií. Súčasťou takéhoto kurzu môže byť aj stručné preskúšanie účastníka.

Do školenia je možné zaradiť aj praktické ukážky z oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré prakticky predvedú techniky získavania dát podvodným spôsobom.

Výstupom školenia je prezenčná listina, v prípade požiadavky však vieme pripraviť aj dokument poučenia spracovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Máte otázky?

Pokiaľ Vás zaujíma viac detailov, prosím kontaktujte nás.

Otázka e-mailom