Školenia: Implementácia SMIB (ISMS)

Školenie – Implementácia SMIB (ISMS)

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) pomáha organizáciám pristupovať k riadeniu bezpečnosti systematicky. Napriek tomu, že existujú slovenské normy STN ISO/IEC 27001 a 27002, ktoré s nasadením SMIB môžu pomôcť, naše skúsenosti ukazujú, že pre množstvo spoločností je tento proces netriviálny. Naša súčinnosť Vám pomôže celý proces naštartovať a možno i dotiahnuť do fázy certifikácie.

Cieľom školenia je uviesť poslucháčov do problematiky systému riadenia informačnej bezpečnosti a poskytnúť im nielen výklad prvkov SMIB, ale i metodiku na jeho zvládnutie.

Štruktúra školenia

  • Predstavenie histórie a ukážka vhodnosti noriem týkajúcich sa SMIB

  • Cyklus PDCA

  • Analytické činnosti (analýza rizík, BIA, GAP analýza)

  • Bezpečnostná dokumentácia SMIB

  • Implementácia do praxe (metodiky, opatrenia, prevádzka)

  • Certifikácia SMIB

  • Záver

Forma školenia

Toto 1-2 denné školenie sa realizuje formou prezentácií/ workshopov, kde poslucháči môžu priamo reagovať na prednášanú tému, klásť otázky či uvádzať vlastné príklady, čím je školenie dynamickejšie a pre poslucháčov zaujímavejšie (taktiež si viac zapamätajú).

Školenie obsahuje množstvo vzorovej dokumentácie, ktorá je účastníkom k dispozícii.

Po dohode je možné ponúknuť rôzne modifikácie tohto školenia, napr. preveriť nadobudnuté znalosti poslucháčov testom (ihneď alebo s časovým odstupom), vydať certifikát o absolvovaní či použiť e-learning (s využitím softvéru spoločnosti).

Máte otázky?

Pokiaľ Vás zaujíma viac detailov, prosím kontaktujte nás.

Otázka e-mailom