Penetračné testy bezdrôtových sietí (WiFi)

Penetračné testy bezdrôtových sietí (WiFi)

Penetračné testy WiFi

Bezdrôtové siete sú už nedeliteľnou technickou súčasťou bežného života i firemnej infraštruktúry. Napriek tomu sa pri masívnom nasadzovaní tejto pohodlnej technológie zabúda na jej zabezpečenie a preto sme svedkami najrôznejších útokov spočívajúcich v odpočúvaní komunikácie, zneužití prenášaných dát či prenosového pásma.

V oblasti technického testovania bezdrôtových technológií ponúka spoločnosť DCIT otestovanie Wireless LAN, svojim rozsahom komplexne pokrývajúce všetky aspekty a možné riziká bezdrôtovej komunikácie, ktoré zahrňujú preverenie dostupnosti (pokrytie signálom, možné rušenie), (neoprávnený) prístup do Wi-Fi siete, možné odpočúvanie (i prípadne šifrované) komunikácie, či ďalšie možnosti neoprávnenej komunikácia v takejto sieti.

Medzi realizované testy patrí:

  • Posúdenie bezpečnostnej politiky pri relevantných expertných zdrojoch
  • Zmapovanie pokrytia signálom
  • Overenie možnosti pripojenia do WLAN, odpočúvanie
  • Nastavenie klientov bezdrôtovej siete
  • Falošná bezdrôtová sieť
  • Testovanie priamych bezdrôtových spojov
  • Test dostupnosti bezdrôtovej siete

Výstupom testov je záverečná správa s konkrétnymi odporúčaniami k odstráneniu zistených nedostatkov a prezentácia.