Analýza dosahov (BIA)

Čas – v dnešnom svete jeden z hlavných kritérií, rozhodujúcich o tom či vaša snaha, produkt či služba uspeje v konkurencii. Kľúčová je schopnosť zaistiť neprerušenú prevádzku Vašich služieb, či dodávku a podporu produktov. Oneskorenie alebo v najhoršom prípade prerušenia kontinuity môže mať za následok stratu konkurenčnej schopnosti a pozície na trhu, ktorá sa (pokiaľ je to vôbec možné) ťažko získava späť.

Z tohto pohľadu je dôležité sa pripraviť s predstihom na tieto nepríjemné eventuality a zaistiť si náhradné riešenia, ktoré je možné použiť v prípade výpadku primárnych prostriedkov, ktoré sa používajú k plneniu bežných prevádzkových úloh. Analýza dosahov, ako prvý krok pri budovaní systému náhradných riešení, ktorý sa vžil pod názvom riadenie kontinuity činnosti (z originálneho BCM – Business Continuity Managment), umožňuje stanovenie dôležitosti obchodných procesov a nimi používaných zdrojov a ich časovú kritickosť. Oproti analýze rizík, ktorej prioritným cieľom je stanovenie veľkosti rizík, ohrozujúcich podnikové aktíva, je analýza dosahov používaná k určeniu problémov, vzniknutých výpadkom procesov – s časovým rozlíšením nárastu veľkosti problémov.

Ciele analýzy dosahov

Pri rozhodovaní o tom, ako minimalizovať možné straty spôsobené oneskorením alebo prerušením bežných prevádzkových činností (procesov) je prvoradou úlohou zistiť, ako sú v skutočnosti obchodné procesy previazané na používané technológie (či všeobecnejšie komponenty).

Taktiež ďalší faktor, ako personálne obsadenie, zastupiteľnosť pracovníkov, dostupnosť náhradných prostriedkov (kancelárie, technológie, doprava, energie) môžu zohrať zásadnú úlohu pri optimalizácii náhradných riešení.

Náplňou analýzy dosahov je identifikovať procesy a komponenty, ktoré tieto procesy podporujú (ľudia, priestory, technológie, atď.) V rámci každého procesu sú stanovené maximálne možné doby výpadku (prerušenie funkčnosti procesu – t.j. prerušenie služby, dodávky produktu atď.), ktoré sa ešte neprejavia negatívne u zákazníkov a odberateľov. Ďalej sú stanovené parametre nárastu problému (t.j. strmosť nárastu dopadov), ktoré má pokračovanie nefunkčnosti procesu po prekročení maximálnej akceptovateľnej doby výpadku. Na základe týchto hodnôt je možné v rámci procesu BCM kvalifikovane rozhodnúť o vhodných ochranných opatreniach, ktoré s optimalizovanými nákladmi pomôžu odvrátiť hrozbu výpadku procesu ako celku zavedením príslušných náhradných procesov.

Súčasťou procesu posúdenia dosahov je:

  • vytvorenie modelu procesov a podporných komponentov spoločnosti (identifikácia a ohodnotenie obchodných procesov a ich závislosť na technológiách a ďalších zdrojoch)

  • stanovenie maximálnych akceptovateľných časov výpadkov obchodných procesov

  • identifikácia veľkosti dopadov pri prekročení maximálnych tolerovateľných výpadkov procesov na chod spoločnosti

  • odporúčania k náprave – návrh opatrení, schopných nahradiť pri zlyhaní primárnych zdrojov ich funkciu tak, aby nedošlo k výpadku obchodného procesu ako takého

Hlavné prínosy

  • detailná identifikácia kľúčových procesov, ich zraniteľných miest (v prevádzkových postupoch i spôsobe používania technológií)

  • podklad pre manažérske rozhodnutia pri riadení kontinuity

  • návrh konkrétnych ochranných opatrení

  • náhradné procesy je možné riešiť mnohými spôsobmi, preto navrhujeme vždy viacej alternatív riešenia s rôznym časovým rozložením nákladov na takéto opatrenia (t.j. investície do opatrení má cash-flow prispôsobené možnostiam a potrebám organizácie)

Máte otázky?

Pokiaľ Vás zaujíma viac detailov, prosím kontaktujte nás.

Otázka e-mailom